Najčastejšie chyby v pracovnej zmluve

Pracovná zmluva je dokument, ktorý ľudia podpisujú najčastejšie. Napriek tomu môžu byť niekedy s jej zostavovaním problémy a zamestnanci sa potom nestačia diviť, čo vlastne podpísali. Niektoré dojednania môžu dokonca celú pracovnú zmluvu zneplatniť. Zo zákona musí zmluva obsahovať tri údaje: druh práce, miesto výkonu práce a deň nástupu.

Skúšobná doba je dlhšia ako zákonom povolená

Pracovná zmluva však spravidla obsahuje oveľa viac ako tieto tri veci. Napríklad dĺžku skúšobnej doby. Tá nesmie byť dlhšia ako 3 mesiace u klasických zamestnancov a dlhšia ako 6 mesiacov u vedúcich zamestnancov. Pokiaľ je pracovný pomer dojednaný na dobu určitú, nesmie skúšobná doba presiahnuť polovicu dojednanej doby.

Pracovná zmluva sa podpisuje až po nástupe do práce

Pracovná zmluva musí byť podpísaná ešte pred nástupom do zamestnania, najneskôr v deň nástupu, inak je neplatná. Zamestnávateľ musí vyhotoviť zmluvu písomne ​​minimálne v dvoch prevedeniach, pričom jednu kópiu musia odovzdať zamestnancovi. V žiadnom prípade nezačínajte pracovať bez podpísanej pracovnej zmluvy.

Uspokojíte sa so mzdovým výmerom

Výška mzdy môže, ale nemusí byť uvedená priamo v zmluve. Pokiaľ je v zmluve uvedená presná čiastka, nemožno jej výšku meniť bez dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Niekedy sa stáva, že výšku mzdy určí zamestnávateľ mzdovým výmerom, ktorý nie je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V takom prípade môže výšku platu meniť bez toho, aby o tom upovedomil zamestnanca. Či už je plat uvedený v zmluve, alebo v mzdovom výmere, musí obsahovať aj informácie o spôsobe a lehote na vyplácanie.

Pracovná náplň nie je presne definovaná

Na pracovnej náplni, ktorá je v zmluve zakotvená, sa musia dohodnúť obe strany. Pracovná náplň musí zodpovedať druhu práce a pri zakotvení v zmluve je pre zamestnávateľa záväzná. Pokiaľ zamestnanci zadá inú prácu, ktorá síce spadá pod druh dojednanej práce, ale zároveň nie je uvedená v pracovnej náplni, môže ju zamestnanec odmietnuť. V opačnom prípade musí zamestnanec takúto prácu vykonať.