Zmena názvu firmy krok za krokom

Dôvody, prečo zmeniť názov firmy, bývajú rôzne. Možno je jeho súčasťou meno spoločníka, ktorý už v nej nefiguruje, alebo sa zmenila oblasť podnikania. Na zmenu názvu máte samozrejme kedykoľvek právo, pokiaľ splníte zákonom stanovené podmienky. Ako teda také premenovanie spoločnosti prebieha?

Najprv musíte zvolať valné zhromaždenie

Zmenu musí odsúhlasiť valné zhromaždenie, ktoré zvoláte u notára. Ten potom spíše zápisnicu, ktorú predložíte príslušnému súdu spolu s návrhom zmeny názvu firmy v obchodnom registri. Premenovanie firmy nadobúda platnosť až v okamihu zmeny v obchodnom registri, do tej doby musí spoločnosť vystupovať pod pôvodným menom.

Na vyhotovenie notárskej zápisnice budete potrebovať okrem väčšinových hlasov na valnom zhromaždení aj niekoľko dokumentov. Jedná sa o výpis z obchodného registra firmy, ktorý nie je starší ako 3 mesiace, najnovšie znenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny spoločnosti, preukazy totožnosti všetkých spoločníkov a výpis z obchodného registra všetkých spoločníkov, ktorí sú zároveň právnickou osobou.

Súd môže návrh aj zamietnuť

Súd musí o zmene názvu rozhodnúť do 5 pracovných dní od podania návrhu, nový názov však zapíše až po doručení rozhodnutia navrhovateľovi. Súd môže návrh zamietnuť, ak je nový názov zhodný alebo zameniteľný s inou spoločnosťou alebo pôsobí klamlivo. Keď dôjde k zamietnutiu, musíte vystupovať pod pôvodným názvom. Požiadať o nové premenovanie možno iba po opätovnom zvolaní valného zhromaždenia a po predložení nového notárskeho zápisu.

Platnú zmenu názvu firmy musíte ďalej oznámiť živnostenskému a finančnému úradu, Českej správe sociálneho zabezpečenia, katastrálnemu úradu a Úradu priemyselného vlastníctva. Samozrejme je potrebné zmeniť názov na všetkých faktúrach a iných obchodných dokumentoch a oznámiť túto zmenu bankám aj obchodným partnerom. To môžete urobiť hromadným a univerzálnym oznámením. Prevádzkareň sa potom označí novým názvom a premenovanie je formálne dokončené.