Nová agentúra zabezpečí kontinuitu čerpanie európskych peňazí

Stále sa hovorí o podpore podnikania, o využívaní štrukturálnych fondov EÚ k tejto podpore. Ako to ale funguje v praxi? V nedávnych dňoch došlo k jednému významnému kroku, ktorý by mal túto podporu z fondov EÚ uľahčiť. Ide o to, že sa 1. júna 2016 zrodila Agentúra pre podnikanie a inovácie, ktorá bude mať skratku API. K čomu poslúži?

Skúsení ľudia zabezpečí plynulý prechod

Ide o štátnej príspevkovú organizáciu, ktorá spadá priamo pod Ministerstvo priemyslu a obchodu. V jej kompetencii bude práve už spomínaná podpora podnikania a inovácií, ktorá bude prameniť priamo zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Pomôže pri kompletnej administratíve spojenej s uvedením Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť do praxe. Tento program je pritom vytýčený na roky 2014 až 2020, je teda už v behu a je známy pod skratkou OP PIK. Agentúra API však nevznikla úplne na zelenej lúke. Od agentúry CzechInvest sa oddelila divízia Štrukturálne fondy. Čiže pracovníci tejto divízie plynulo prešli do novej agentúry. Ide o ľudí, ktorí majú veľké skúsenosti práve s čerpaním financií zo štrukturálnych fondov na projekty súvisiace s podporou podnikania a inovácií. Tým pádom je zachovaná kontinuita. V podstate pracovníci budú pokračovať v tom, čo už pred rokmi začali.

Ide o požiadavku Európskej únie

Agentúre CzechInvest sa oddelením tejto divízie ešte viac uvoľní ruky, aby sa mohla venovať predovšetkým tomu, čo je jej hlavným poslaním, teda zaistením investícií k nám do Českej republiky. Na zriadenie agentúry tlačila Európska únia. Všetky inštitúcie, ktoré operujú s financiami pochádzajúcimi z Európskej únie, totiž musí patriť pod režim, ktorý určuje zákon o štátnej službe. V hre bolo viac možností, ako tejto požiadavke vyhovieť. Nakoniec zvíťazila popisovaná varianta, ktorá zaistí, že čerpanie európskych dotácií bude plynulé. Agentúra CzechInvest totiž nie je vyslovene úradom, ktorý spadá pod služobné zákon a jej zaradenie do neho by prinieslo určité obmedzenia jej funkcie, čo by nebolo vhodné